Informační sdělení

Informační sdělení

Společnost A. Menarini Farmaceutica Internazionale vás informuje, že zpracování vašich osobních údajů prostřednictvím webových stránek („Webové stránky“ nebo „Stránky“) nebo shromažďování prostřednictvím tohoto formuláře je v souladu s platnými vnitrostátními a nadnárodními zákony o ochraně osobních údajů (nařízení EU 2016/679/EU – dále jen GDPR – jakmile vstoupí v platnost dne 25. května 2018, směrnice 95/46/ES, jakož i s příslušnými prováděcími vnitrostátními právními předpisy, jako je italský zákonný dekret 196/2003 – zákon o ochraně osobních údajů – a ustanoveními příslušných vnitrostátních orgánů pro ochranu údajů), jakož i se Zásadami webových stránek pro ochranu osobních údajů

1. Správce údajů

Správcem údajů je A. Menarini Farmaceutica Internazionale Srl se sídlem Via dei Sette Santi 1/3, Florencie („Správce“ nebo „Správce údajů“).

2. Jaké údaje zpracováváme

S vaším souhlasem zpracováváme osobní údaje, které poskytujete prostřednictvím tohoto formuláře odběru. Konkrétně tato data zahrnují vaši e-mailovou adresu („Údaje“).

Mimoto zpravodaje obsahují Pixel tagy, které nám umožňují zjistit, zda jste obdrželi zpravodaj a otevřeli jej a/nebo jej smazali.

Zpracovávání probíhá pomocí IT i tradičních metod a zahrnuje zavedení bezpečnostních opatření stanovených příslušným zákonem.

3. Z jakého důvodu a jakým způsobem zpracováváme vaše údaje

Data jsou zpracovávána pro následující účely:

(i) správa žádostí o odběr zpravodaje; (ii) plnění zákonné povinnosti vyplývající ze zákonů, předpisů, práva EU; právním základem pro zpracování je čl. 6.1.(c) GDPR a čl. 24.1.a Zákona o ochraně osobních údajů; (iii) provádění statistik o používání webových stránek.

Zaškrtnutím políčka v dolní části tohoto informačního sdělení souhlasíte se zpracováním pro tyto účely. V každém případě můžete kdykoli svůj souhlas odvolat, jak je uvedeno níže, v oddílu 5 tohoto informačního sdělení.

Osobní údaje jsou zadávány do IT systémů společnosti v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů – včetně aspektů týkajících se bezpečnosti a zachování mlčenlivosti – a dle principů čestného, zákonného a transparentního zpracování. Údaje jsou uchovávány pouze tak dlouho, jak je to nezbytně nutné pro účely, pro které byly shromážděny; v každém případě je kritérium používané k určení doby uchovávání údajů založeno na podmínkách stanovených platnými zákony, jakož i na principu minimalizace dat a racionálního řízení našich databází.

4. Požadované a volitelné poskytování osobních údajů

Za účelem zpracování požadavků, které předkládáte prostřednictvím tohoto formuláře, je nutné souhlasit se zpracováním osobních údajů označených hvězdičkou (*). Bez těchto údajů nebo bez vašeho souhlasu nebudeme schopni vašemu požadavku vyhovět.

V každém případě může správce zpracovat vaše údaje i bez předchozího souhlasu pro plnění povinností vyplývajících ze zákonů, předpisů nebo právních předpisů EU, pro soudní prosazování vašich práv, prosazování vašich oprávněných zájmů a všech dalších cílů stanovených čl. 6 a 9 GDPR, v příslušných případech.

5. Kdo má přístup k vašim údajům

Údaje jsou zpracovávány pomocí elektronických a manuálních prostředků v souladu s postupy a logickým uspořádáním koncipovaným pro výše uvedené účely a jsou dostupné zpracovateli údajů, jakož i zaměstnancům správce, kteří jsou odpovědní za zpracování údajů (zejména administrativní a IT pracovníci, administrativní pracovníci, pracovníci zdravotnického marketingu, jakož i další pracovníci, kteří potřebují zpracovávat vaše údaje z důvodu svých pracovních povinností). Údaje mohou být sdělovány také v zemích mimo EU („Třetích zemích“) – (i) institucím, orgánům, veřejným subjektům pro účely jejich institucionálních cílů; (ii) odborníkům, nezávislým spolupracovníkům (včetně těch, kteří pracují v partnerské spolupráci); jiným fyzickým či právnickým osobám, kterým řídící pracovník provádí outsourcing technických nebo komerčních služeb potřebných k provozování webových stránek a jejich funkcí (např. poskytovatelům IT služeb a cloudových služeb) s cílem plnit výše uvedené záměry a poskytovat služby požadované uživateli; (iii) třetím stranám v případě fúzí/akvizic, auditů a jiných mimořádných operací; (iv) společnostem skupiny Menarini, jak je uvedeno v zásadách webových stránek pro ochranu osobních údajů. Tyto fyzické nebo právnické osoby budou mít přístup pouze k osobním údajům nutným k provádění příslušných operací a budou je zpracovávat v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Dále mohou být údaje sděleny jiným příjemcům, jak to dovolují platné zákony a předpisy. S výjimkou výše uvedeného nejsou osobní údaje sdíleny s jinými třetími stranami – fyzickými nebo právnickými osobami, které jménem správce údajů nevykonávají žádné komerční, odborné nebo technické úlohy; mimoto údaje nebudou šířeny. Příjemci údajů budou zpracovávat údaje jako správce údajů, zpracovatel dat nebo osoba odpovědná za zpracování, dle případu, pro výše uvedené účely a v souladu s příslušnými zákony na ochranu osobních údajů.

Co se týká případného přesunu do třetích zemí – včetně převodů do třetích zemí, které nemusí zajistit stejnou úroveň ochrany poskytovanou zákony o ochraně osobních údajů – řídící pracovník informuje, že zpracování probíhá v souladu s jednou z metod povolených zákonem, např. s vaším souhlasem, přijetím vzorových doložek o smlouvách schválených Evropskou komisí, výběrem nabyvatelů, kteří se zapojili do programů týkající se volného pohybu údajů (např. „ochranný štít“ EU-USA) nebo kteří působí v zemích, které Evropská komise považuje za bezpečné.

6. Vaše práva

Kontaktováním správce údajů na výše uvedených kontaktech můžete kdykoli uplatnit práva uvedená v čl. 7 Zákona o ochraně osobních údajů a čl. 15 (a následujících) GDPR, například získat aktualizovaný seznam těch, kdo mají přístup k vašim údajům; získat potvrzení, že kterékoli z vašich osobních údajů zpracovává správce; ověřit jejich obsah, původ, přesnost, lokaci (včetně případných třetích zemí, kde se mohou údaje nacházet), získat kopii, potvrdit, že jsou tyto údaje opraveny nebo být proti jejich zpracování pro aktivity s přímým kontaktem (včetně omezení kontaktů některými kontaktními metodami) a zabránění jejich zpracování z oprávněných důvodů. Kdykoli můžete vyjádřit své obavy ohledně konkrétních osobních situací, které považujete za nevhodné nebo neoprávněné na základě vašeho vztahu se společností, nebo podat stížnost italskému nebo jinému příslušnému orgánu pro ochranu údajů („Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali“) nebo jinému příslušnému dohlížejícímu orgánu.

Svůj souhlas, který jste dříve udělili, můžete kdykoli odvolat, což však neovlivňuje legálnost činností zpracování údajů, které byly provedeny před stažením souhlasu.

Může se Vám rovněž líbit